Nhu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (Đính kèm thông báo số 164/TB-BTCTCT ngày 16/4/2019)


 

       SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH


NHU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

(Đính kèm Thông báo số 164 /TB-BTCTCT ngày

 16/4/2019 của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh)

 

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mô tả công việc

 

Số lượng

cần tuyển

(người)

Chức danh nghề nghiệp

 

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

 

01

Kế toán

-     Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

-          Thực hiện thủ tục về các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

-          Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vi kế toán.

Cung cấp thông tin, số liệu, kế toán theo quy định của pháp luật.

01

Kế toán viên (06.031)

 

-      Chuyên ngành Kế toán trình độ từ đại học trở lên;

-      Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành;

-      Ngoại ngữ: chứng chỉ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-      Tin học: chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

-      Trung thực; chịu khó, cẩn thận; có phương pháp khoa học

-      Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác Kế toán ít nhất 03 năm.

02

Hành chính tổng hợp

-          Quản lý hộp thư điện tử của Bảo tàng.

-          Tham mưu thực hiện các công việc hành chính văn phòng, báo cáo tổng hợp.

-          Tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung công việc thuộc công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; thi đua, khen thưởng và kỷ luật và chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động.

-          Tham mưu xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ và văn phòng phẩm.

-          Hỗ trợ phục vụ hậu cần cho các buổi giao lưu, họp mặt, tiếp khách.

01

Chuyên viên (01.003)

-      Chuyên ngành Hành chính trình độ từ Đại học trở lên;

-      Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành.

-      Ngoại ngữ: chứng chỉ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-      Tin học: chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

-      Kỹ năng soạn thảo văn bản;

-      Kỹ năng thực hiện công tác tổng hợp, văn thư lưu trữ;

-      Khả năng tổ chức sự kiện.

-      Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác hành chánh văn phòng ít nhất 05 năm.

03

Trưng bày

-          Nghiên cứu chuyên sâu tài liệu về tội ác chiến tranh xâm lược, xây dựng đề cương trưng bày các chuyên đề.

-          Tiếp nhận và ban giao hiện vật trước và sau khi thực hiện công tác trưng bày.

-          Thiết kế maquette trưng bày;

-          Thi công trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng và triển lãm lưu động.

 

01

Di sản viên hạng III

(V.10.05.17)

-      Chuyên ngành lịch sử, bảo tàng học, mỹ thuật, thiết kế hoặc ngoại ngữ từ Đại học trở lên;

-      Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành;

-      Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-      Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyn thông quy định Chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

-      Biết thiết kế đồ hoạ, có thẩm mỹ, năng lực làm việc tập thể.

-      Có khả năng thi công trưng bày, triển lãm

-      Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác trưng bày ít nhất 02 năm, có chứng chỉ về thiết kế đồ họa.

04

Tuyên truyền–đối ngoại

-          Nghiên cứu tài liệu hiện vật, xây dựng đề cương thuyết minh các chuyên đề;

-          Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan;

-          Tiếp các đoàn khách đến tham quan, giao lưu; đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình trong các sự kiện, hoạt động giao lưu do Bảo tàng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức;

-          Theo dõi, cập nhật và phiên dịch cảm tưởng khách tham quan;

-          Đề xuất, tham mưu việc tổ chức trao đổi quan hệ hợp tác đối ngoại về khoa học, chuyên môn, nghiệp vụ với các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan;

-          Theo dõi, cập nhật thông tin, đảm bảo mối liên hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan;

-          Trực bảo vệ tài liệu, hiện vật trong các phòng trưng bày và giải đáp thắc mắc của khách tham quan.

01

Di sản viên hạng III

(V.10.05.17)

 

-      Chuyên ngành lịch sử hoặc ngoại ngữ từ Đại học trở lên;

-      Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành;

-      Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-      Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyn thông quy định Chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

-      Giọng nói rõ ràng, không nói ngọng, nói lắp.

-         Có khả năng, trình độ chuyên sâu về các sự kiện lịch sử, tài liệu hiện vật.

-      Có khả năng giao tiếp, ứng xử, khả năng xử lý tình huống và phối hợp hoạt động.

-      Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác hướng dẫn khách tham quan ít nhất 02 năm.

05

Nghiên cứu

-          Nghiên cứu, tham mưu về việc xuất bản và biên tập các ấn phẩm.

-          Lập đề cương nghiên cứu sưu tầm theo nội dung chỉnh lý các chuyên đề của Bảo tàng.

-          Chỉnh sửa nội dung giới thiệu về Bảo tàng; thực hiện các thủ tục xuất bản ấn phẩm của đơn vị; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm.

-          Tham gia biên tập và viết bài nghiên cứu.

01

Di sản viên hạng III

(V.10.05.17)

 

-      Chuyên ngành lịch sử, bảo tàng học, trình độ tử Đại học trở lên;

-      Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành;

-      Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-      Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyn thông quy định Chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

-      Có kỹ năng phân tích, tổng hợp tư liệu.

-      Có kỹ năng nghiên cứu khoa học hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử, có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm.

-      Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác nghiên cứu ít nhất 02 năm.

06

Sưu tầm

-          Tổ chức các chuyến đi sưu tầm và tiếp nhận hiện vật. Quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn, ghi âm các chuyến sưu tầm.

-          Nhập hiện vật đã sưu tầm vào kho tạm. Vào sổ tạm, chụp ảnh hiện vật.

-          Bảo quản tài liệu, hiện vật trong kho tạm.

-          Tham mưu việc bổ sung hình ảnh, tài liệu hiện các chuyên đề trưng bày tại Bảo tàng.

-          Hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch hiện vật trình Hội đồng khoa học xét duyệt để nhập kho cơ sở.

01

Di sản viên hạng III

(V.10.05.17)

 

-      Chuyên ngành lịch sử, bảo tàng học hoặc Việt Nam học từ Đại học trở lên;

-       Nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành;

-      Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-      Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyn thông quy định Chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

-      Am hiểu về phương pháp sưu tầm hiện vật; có khả năng giao tiếp, thuyết phục; thành thạo kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, ghi âm.

-      Nắm chắc kiến thức về công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng; tuân thủ các quy định của ngành về sắp xếp hiện vật.

-      Có tính cẩn thận, tỷ mỹ và chu đáo.

-      Ưu tiên đối với người có kinh nghiệm công tác sưu tầm quan ít nhất 02 năm.

 
  Ngày 16/04/2019  
   
   

  Thông báo
 

  Chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (23/10/2020)

  Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vẫn duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan (06/08/2020)

  Thông báo Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (06/07/2020)

  Thông báo điều chỉnh qui trình thu và kiểm soát phí tham quan (29/08/2019)

  Kết quả xét tuyển viên chức 2019 (28/06/2019)

  Thông báo đóng cửa sửa chữa cổng Võ Văn Tần (19/06/2019)

  Thông báo: Về việc tạm ngưng phục vụ tại khu vực cổng đường Võ Văn Tần (19/06/2019)

  THÔNG BÁO: Về kết quả Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 (21/05/2019)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phỏng vấn/thực hành xét tuyển viên chức 2019) (21/05/2019)

  Nhu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (Đính kèm thông báo số 164/TB-BTCTCT ngày 16/4/2019) (16/04/2019)

1 2

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • asdasdasd
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • vietnhatEN
 • vnzoom