THÔNG BÁO: Về kết quả Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019


 

BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
Số 225/TB-BTCTCT                                                                                   
 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về kết quả Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2
xét tuyển viên chức năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH- BTCTCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

Căn cứ Báo cáo ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh năm 2019 thông báo:

           I.        Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1: 

1.1.    Danh sách thí sinh đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm:

              1.    Nguyễn Thị Loan – dự tuyển vị trí việc làm kế toán;

              2.    Trần Thị Nhã Trúc – dự tuyển vị trí việc làm kế toán;

              3.    Nguyễn Mạnh Toàn – dự tuyển vị trí việc làm hành chính tổng hợp;

              4.    Đào Duy Tân – dự tuyển vị trí việc làm trưng bày;

              5.    Bùi Văn Thắng – dự tuyển vị trí việc làm trưng bày;

              6.    Nguyễn Thị Thanh Tuyền – dự tuyển vị trí việc làm tuyên truyền –       đối ngoại;

              7.    Trần Nguyễn Tuấn – dự tuyển vị trí việc làm tuyên truyền – đối ngoại;

              8.    Nguyễn Thị Thu Trang – dự tuyển vị trí việc làm tuyên truyền –           đối ngoại;

              9.    Đoàn Thị Quỳnh Dung – dự tuyển vị trí việc làm tuyên truyền –           đối ngoại;

          10.    Mai Thị Khánh Hà – dự tuyển vị trí việc làm nghiên cứu;

          11.    Đặng Hồ Xuân Hương – dự tuyển vị trí việc làm nghiên cứu;

          12.    Trần Thị Kiều – dự tuyển vị trí việc làm sưu tầm;

          13.    Nguyễn Phước Thọ – dự tuyển vị trí việc làm sưu tầm.

 1.2.        Danh sách thí sinh không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm:

1.  Nguyễn Thị Mai – dự tuyển vị trí việc làm hành chính tổng hợp (chuyên ngành đại học không phù hợp);

2.    Nguyễn Huỳnh Minh Sang – dự tuyển vị trí việc làm nghiên cứu (không nộp đầy đủ các bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển).

        II.        Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2:

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh kính mời 13 thí sinh đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm (có tên trong danh sách tại Mục 1.1 nêu trên) đến tham dự Vòng 2 theo quy định (phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ).

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 6 năm 2019 (thứ Ba)

Địa điểm: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – Số 28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung phỏng vấn hoặc thực hành (đính kèm danh mục tài liệu tham khảo):

-      Kiến thức chung về viên chức, hoạt động nghề nghiệp của viên chức, quyền và nghĩa vụ của viên chức; nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản lý viên chức và nội dung quản lý viên chức; v.v...
(chiếm 20%)

-      Kiến thức chung về bảo tàng và lĩnh vực di sản văn hóa. (chiếm 20%)

-      Kiến thức chuyên môn, năng lực giải quyết tình huống thực tế liên quan đến vị trí việc làm dự tuyển. (chiếm 60%)

Lưu ý: Các thí sinh không đến đúng giờ hoặc không tham gia buổi phỏng vấn hoặc thực hành theo quy định sẽ không được giải quyết mọi thắc mắc,
khiếu nại về sau (nếu có)./. 
                                                                                                                                 
           Nơi nhận:

            - Sở VH&TT (để báo cáo);                                                                                              CHỦ TỊCH

            - HĐ xét tuyển viên chức;                                                                                                     Đã ký

            - Các thí sinh;

            - Đăng website Bảo tàng;                                                                                              Trần Xuân Thảo

            - Niêm yết tại Bảng thông báo;                                                      GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH

            - Lưu: VT, HCTH (TB)


 
  Ngày 21/05/2019  
   
   

  Thông báo
 

  Chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (23/10/2020)

  Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vẫn duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan (06/08/2020)

  Thông báo Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (06/07/2020)

  Thông báo điều chỉnh qui trình thu và kiểm soát phí tham quan (29/08/2019)

  Kết quả xét tuyển viên chức 2019 (28/06/2019)

  Thông báo đóng cửa sửa chữa cổng Võ Văn Tần (19/06/2019)

  Thông báo: Về việc tạm ngưng phục vụ tại khu vực cổng đường Võ Văn Tần (19/06/2019)

  THÔNG BÁO: Về kết quả Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 (21/05/2019)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phỏng vấn/thực hành xét tuyển viên chức 2019) (21/05/2019)

  Nhu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (Đính kèm thông báo số 164/TB-BTCTCT ngày 16/4/2019) (16/04/2019)

1 2

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • asdasdasd
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • vietnhatEN
 • vnzoom